Slut med nedsat bo- og gaveafgift

Siden 2016 har bo- og gaveafgiftssatsen været mindre end den normale sats på 15 % ved overdragelse til børn m.fl. I 2019 udgør satsen 5 %. Fra og med 2020 er det formentlig ikke sådan længere.

Reglerne rulles tilbage

Skatteministeren har fremsat et lovforslag, der tilbageruller lempelsen af bo- og gaveafgiften ved overdragelse af erhvervsvirksomhed. Bo- og gaveafgiften skal efter forslaget være den samme, uanset om gaven eller arven består af kontanter mv. eller en erhvervsvirksomhed.

De foreslåede regler gælder for gaver, der ydes fra og med den 1. januar 2020. For så vidt angår arv gælder reglerne for personer, der afgår ved døden den 1. januar 2020 eller senere.

Henstand

De gældende henstandsregler om betaling af bo- og gaveafgift foreslås ophævet og erstattet af nye regler.

Det foreslås, at en arving eller gavemodtager, der som arv eller gave modtager:

  • aktier, der ikke er omfattet af pengetanksreglen,
  • en erhvervsvirksomhed eller en andel heraf, hvori der kan ske succession (ingen beskatning af overdrageren og modtageren indtræder i overdragerens skattemæssige position),

kan vælge at afdrage bo- eller gaveafgiften over maksimalt 30 år med lige store årlige afdrag. Gælden skal forrentes med en rente, der fastsættes årligt som et simpelt gennemsnit af den af Nationalbanken opgjorte kassekreditrente for ikkefinansielle selskaber i månederne juli-september. Denne rente udgør 2,7 % i 2019.

Valg af afdragsordning for betaling af boafgifter skal meddeles skifteretten samtidig med indsendelse af boopgørelsen. For så vidt angår gaveafgift skal meddelelse om en afdragsordning indgives sammen med gaveanmeldelsen.

Sønderjyllands Revision udvider sin forretning

Hos Sønderjyllands Revision har troen på nærheden til markedet og en positiv udvikling i Sønderjylland ført til ønsket om at udvide forretningen. Fra 1. december 2019 bliver PwC i Sønderborg derfor en del af Sønderjyllands Revision.

Sønderjyllands Revision er en markant aktør på revisionsmarkedet i Sønderjylland, og pr. 1. december beskæftiger den sønderjyske revisionsvirksomhed i alt ca. 80 medarbejdere fordelt på kontorer i Sønderborg, Aabenraa og Padborg. Det er troen på nærhed til markedet og en positiv udvikling i Sønderjylland, der har medført et ønske om udvide aktiviteterne:

Vi har et stærkt samarbejde med erhvervslivet i Sønderjylland og vil gerne udvide og styrke vores relationer til det lokale erhvervsliv. Disse ambitioner kan vi i endnu højere grad indfri med tilkøbet af PwC i Sønderborg – ikke mindst fordi de, ligesom os, har et stærkt lokalt engagement samt fokus på kvalitet og SMV-markedet,” siger Flemming Smidt Jensen, der er partner hos Sønderjyllands Revision.

Alle 13 medarbejdere og partner Flemming Callesen bliver en del af Sønderjyllands Revision pr. 1. december 2019.

Det glæder os meget, at Sønderjyllands Revision bliver ny arbejdsgiver for alle vores tidligere medarbejdere i Sønderborg. Vi opfatter Sønderjyllands Revision som en stærk og seriøs aktør på revisionsmarkedet i Sønderjylland. Et godt værdisæt og ikke mindst god kemi har været afgørende for, at vi har kunnet indgå en god aftale for begge parter,” fortæller Christian Fredensborg Jakobsen, direktør og partner i PwC.

Seminar 12/12 2019

Status på den ny ferielov – nyt om skat, moms og afgifter Nye regler ved hvidvask – hvor IT-sikker er du?

Ledelse og Effektivitet ”ELP”

Kursusforløb om virksomhedsledelse i praksis – 2. oktober 2019

Personalegoder 2019

Skatte- og momsmæssig behandling af personalegoder

Personalegoder er reelt løn, der blot udbetales i naturalier.
Derfor er udgangspunktet også, at den skattepligtige værdi af personalegoder er markedsværdien. Dette udgangspunkt fraviges for en lang række personalegoder, hvilket følger af henholdsvis lovgivning og praksis.
Skattemæssigt kan personalegoder opdeles i fem kategorier:
• Beskatning af markedsværdien

• Beskatning efter standardsatser

• Skattefri personalepleje

• Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder

• Bagatelgrænse for mindre personalegoder.
I publikationen ser vi nærmere på disse fem kategorier, ligesom vi også ser nærmere på kravene til de såkaldte “bruttotrækordninger”.
Momsregistrerede virksomheder har som hovedregel ret til momsfradrag for indkøb af varer og ydelser, der anvendes til virksomhedens momspligtige aktiviteter.
Sidst i publikationen beskrives de vigtigste fradragsregler for en virksomheds indkøb af personalegoder til medarbejderne, herunder udgifter til anskaffelse og drift af biler.

Du kan læse hele publikationen her.