Flere firmabiler til rådighed

Ingen mængderabat

Ved en sag ved byretten i Odense, blev spørgsmålet om rådighedsbeskatning af en hovedanpartshaver, der havde flere biler til disposition på samme tid, afgjort med et negativt udfald set fra hovedanpartshaverens side.

Sagen for byretten omhandlede en hovedanpartshaver, der drev en café i selskabsregi. Ved arbejdspladsen var der dårlige parkeringsmuligheder, hvorfor de omhandlede biler normalt var parkeret ved hovedanpartshaverens bopæl, herunder i en garage, som selskabet havde lejet af hovedanpartshaveren.

Sagen vedrørte indkomstårene 2007-2011, og drejede sig om mindst fem biler, heraf en på gule plader. Selskabet ejede dog ikke alle fem biler på én gang.

Det er ud fra sagens oplysninger svært at holde styr på, hvor mange biler selskabet ejede samtidigt. Men i 2007 ejede selskabet kun én bil, og denne blev hovedanpartshaveren beskattet af. For årene 2008-2010 blev hovedanpartshaveren beskattet af tre biler samtidig og i 2011 måske kun to biler.

Bilen på gule plader havde angiveligt været anvendt til en skitur syd på.

Afgørelsen

Byretten fandt, at idet der udelukkende var tale om biler, der var egnet til privat kørsel, og idet disse havde været parkeret på hovedanpartshaverens adresse, var der en formodning for, at disse også var til rådighed for hovedanpartshaveren private benyttelse. Denne formodning var ikke afkræftet ved fremlæggelse af kørselsregnskab eller lignende, og da der i øvrigt ikke var indgået en skriftlig aftale om, at bilerne udelukkende måtte benyttes til erhvervsmæssig kørsel, var det med rette, at der var sket beskatning af samtlige de biler, som selskabet var ejer af.

Heller ikke en påstand om, at én eller flere af bilerne i perioder havde været opmagasineret kunne formilde byretten, da praksis er, at bilen ikke må være indregistreret, hvis beskatning skal undgås.

Acontoskat for selskaber – 2015

Overblik over regler og muligheder

Ordinær acontoskat for selskaber betales i to rater i henholdsvis marts og november måned.

1. rate af acontoskatten skal betales senest den 20. marts 2015. Ud over betaling af den ordinære acontoskat er der mulighed for at foretage frivillig indbetaling af acontoskat. Ved frivillig indbetaling af acontoskat senest den 20. marts 2015 godskrives det indbetalte beløb 0,3 %.

Hvis den ordinære acontoskat ikke kan dække den faktiske skat, opstår der en restskat. En restskat for indkomståret 2015 skal betales den 20. november 2016 sammen med et ikke-fradragsberettiget restskattetillæg på 4,5 %. Frivillig indbetaling af acontoskat i perioden 21. marts 2015 – 20. november 2015 reduceres med 0,3 % af det indbetalte beløb.

Hvorvidt det kan betale sig at foretage frivillig indbetaling af acontoskat sker ved at sammenligne restskattetillægget på 4,5 % med selskabets lånerente eller den rente, selskabet får af en eventuel overskudslikviditet.

Restskattetillægget beregnet p.a. udgør 4,41 % før skat. Der kan derfor opstilles følgende retningslinjer for, om det kan betale sig at foretage frivillig indbetaling af restskat for indkomståret 2015:

 • Hvis selskabet har overskudslikviditet, der forrentes med mindre end 4,41 % p.a., opnås en rentefordel ved frivillig indbetaling af acontoskat.
 • Hvis selskabet har overskudslikviditet, der forrentes med mere end 4,41 % p.a., er det mest fordelagtigt at undlade indbetaling af frivillig acontoskat og i stedet betale restskatten, når den forfalder den 20. november 2016.
 • Hvis selskabets lånerente er mindre end 4,41 % p.a., opnås en rentefordel ved at foretage frivillig indbetaling af acontoskat.
 • Hvis selskabets lånerente er større end 4,41 % p.a., er det mest fordelagtigt at undlade frivillig indbetaling af acontoskat og i stedet betale restskatten, når den forfalder den 20. november 2016.

Indbetaling af frivillig acontoskat og nedsættelse af ordinær acontoskat

Selskabet har mulighed for at indbetale frivillig acontoskat. Dette gøres på følgende måde:

1. Log på TastSelv Erhverv.

2. Klik på Skat i menuen.

3. Klik på selskabsskat.

4. Klik på Acontoskat.

5. Klik på Indberet/Ændr ud for den rate, du ønsker at ændre.

6. Indberet, hvor meget selskabet ønsker at indbetale i frivillig acontoskat.

7. Betal derefter over Skattekontoen med den betalingslinje, som man finder på oversigtsbilledet under Acontoskat.

Er acontoskatteraten sat for højt, har selskabet mulighed for at sætte den ned på følgende måde:

1. Log på TastSelv Erhverv.

2. Klik på Skat i menuen.

3. Klik på Selskabsskat.

4. Klik på Acontoskat.

5. Klik på Indberet/Ændr ud for den rate, du ønsker at nedsætte.

Skattefri kørselsgodtgørelse og hovedaktionærer

Dokumentationskrav

Som følge af interessefællesskabet mellem hovedanpartshavere/hovedaktionærer og selskabet stiller domstolene strenge dokumentationskrav ved vurderingen af, om kørselsgodtgørelse opfylder betingelserne for skattefrihed.

Krav til afregningsbilag

Ved udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse skal der udarbejdes et afregningsbilag, som indeholder følgende oplysninger:

 • Medarbejderens navn, adresse og cpr-nummer
 • Kørslens erhvervsmæssige formål
 • Dato for kørslen
 • Kørslens geografiske mål med eventuelle delmål
 • Antal erhvervsmæssigt kørte kilometer
 • De anvendte satser for kørselsgodtgørelse
 • Beregning af kørselsgodtgørelsen.

Dette gælder ikke mindst, når det er hovedanpartshaveren eller hovedaktionæren, der selv skal kontrollere sit eget afregningsbilag. Hvis afregningsbilagene ikke opfylder de stillede krav, er konsekvensen, at samtlige udbetalte godtgørelser er skattepligtige.

Domstolspraksis

I begyndelsen af 2010 var der en sag for byretten, hvor SKAT havde anset samtlige de udbetalte kørselsgodtgørelser til hovedanpartshaveren for skattepligtige. Afregningsbilagene opfyldte ikke de gældende krav for udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse.

På afregningsbilagene var ikke anført, hvilke kunder hovedanpartshaveren besøgte, ligesom kundens adresse heller ikke var anført. I flere tilfælde manglede endvidere oplysninger om kørslens erhvervsmæssige formål. Endelig var hovedanpartshaverens navn, adresse og cpr-nummer ikke anført på afregningsbilagene.

Byretten fandt dog, at hovedanpartshaveren for retten havde bevist, at han i et ikke ubetydeligt omfang havde anvendt egen bil til erhvervsmæssig kørsel for selskabet. Byretten hjemviste sagen til fornyet behandling ved SKAT med henblik på at fastsætte, hvor stor en del af den udbetalte kørselsgodtgørelse der var henholdsvis skattefri og skattepligtig.

Men nej, sådan skulle det ikke være. SKAT valgte at indbringe sagen for Vestre Landsret.

Landsretten udtalte, at der som følge af interessefællesskabet mellem hovedanpartshaveren og selskabet stilles strenge dokumentationskrav ved vurderingen af, om kørselsgodtgørelse opfylder betingelserne for skattefrihed. Da afregningsbilagene ikke opfyldte de gældende krav, var de udbetalte kørselsgodtgørelser fuldt ud skattepligtige, selv om parterne var enige om, at hovedanpartshaveren havde kørt erhvervsmæssigt for selskabet.

Østre Landsret har netop afsagt en dom om samme problemstilling.

Landsretten udtalte, at der som følge af interessefællesskabet stilles skærpede krav til dokumentationen for, at betingelserne for at udbetale kørselsgodtgørelse skattefrit er opfyldt. De i sagen fremlagte ugesedler var ikke tilstrækkelig dokumentation, idet specifikationskravene i de gældende regler ikke var opfyldt. Samtlige de udbetalte kørselsgodtgørelser var dermed skattepligtige.

Ved udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse – ikke mindst til hovedanpartshavere og hovedaktionærer – skal der laves et afregningsbilag, der indeholder alle de krævede oplysninger.

Indberetning af fradrag

Husk at indtaste på TastSelv!

For mange personer er de fleste oplysninger til selvangivelsen indberettet til SKAT. På baggrund af disse oplysninger laver SKAT en årsopgørelse, som kan ses i den personlige skattemappe på www.skat.dk/TastSelvBorger.

Årsopgørelsen for 2014 kan ses i den personlige skattemappe fra og med den 9. marts 2015. Det er først fra dette tidspunkt, at man kan indberette manglende fradrag mv. Hvis de manglende oplysninger indtastes inden den 27. marts, kommer de med på den første årsopgørelse.

Overskydende skat indsættes på Nemkonto den 7. april.

Fradrag for renteudgifter af privat gæld

Det er en betingelse for at få fradrag for renter af privat gæld, at man til SKAT oplyser cpr.nr. på långiver. Når man foretager indtastning af sådanne renteudgifter (rubrik 44), skal der samtidig ske indtastning af cpr.nr. på långiver.

Fradrag for hustru- og børnebidrag

Fradrag for underholdsbidrag forudsætter, at SKAT kender cpr.nr. på modtageren. Sker opkrævningen af underholdsbidrag via Udbetaling Danmark, er der sket indberetning til SKAT. Er dette ikke tilfældet, skal bidragsyderen i forbindelse med indtastning af fradraget (rubrik 56) oplyse cpr.nr. på modtager.

BoligJobordningen

Betalte lønudgifter, der berettiger til fradrag efter BoligJobordningen, skal også indtastes på SKATs hjemmeside i TastSelv under Indberet servicefradrag. Det indtastede fradrag overføres til årsopgørelsen. For at få fradrag skal arbejdet være udført i 2014 og betalt elektronisk senest den 28. februar 2015.