Befordringsfradraget stiger lidt

2013-satserne er offentliggjort

Skatterådet har fastsat, at fradragssatserne for befordring mellem hjem og arbejde i 2013 øges en smule i forhold til 2012.

Rådet har samtidig besluttet en mindre stigning i satserne for den skattefri befordringsgodtgørelse.

Befordringsfradrag

Kilometersatsen for fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads er fastsat således:

0 – 24 km inklusive: Intet fradrag.
25 – 120 km inklusive: 2,13 kr. pr. km.
Over 120 km: 1,07 kr. pr. km.

Pendlere, der er bosat i særligt udpegede kommuner, kan foretage fradrag for befordring mellem hjem og arbejde med samme fradragssats for kørsel over 120 km, som for kørsel mellem 24 – 120 km. De særligt udpegede udkantskommuner kan ses på Skatteministeriets hjemmeside.

Skattefri befordringsgodtgørelse

Satserne for udbetaling af skattefri godtgørelse til dækning af udgifter ved benyttelse af egen bil til erhvervsmæssig kørsel er fra den 1. januar 2013 fastsat således:

Kørsel til og med 20.000 km årligt: 3,82 kr. pr. km.
Kørsel ud over 20.000 km årligt: 2,13 kr. pr. km.

For benyttelse af egen motorcykel er satsen som for egen bil.

For kørsel til og med 20.000 km er der i forhold til 2012-satsen tale om en forøgelse på 2 øre pr. km, mens satsen for kørsel ud over 20.000 km årligt er øget med 3 øre pr. km.

Godtgørelse for benyttelse af egen cykel, knallert eller 45-knallert er 0,51 kr. pr. km.

Digital betaling

Byttehandler, modregning og checks

Siden den 1. juli 2012 har det som udgangspunkt været et krav, at virksomheder (selvstændigt erhvervsdrivende, selskaber og fonde) betaler deres varekøb og køb af ydelser digitalt, hvis fakturaen er på 10.000 kr. inklusive moms eller større.

Flere betalinger for samme leverance, ydelse, kontrakt eller lignende betragtes som én betaling i forhold til beløbsgrænsen. Løbende eller periodiske ydelser skal sammenlægges (betragtes som én ydelse) inden for et kalenderår. Får virksomheden eksempelvis gjort rent, og den månedlige betaling herfor er 5.000 kr., kræves digital betaling, da årets betaling til rengøringsfirmaet overstiger 10.000 kr.

Hvis fakturaer af denne størrelse ikke betales digitalt, er hovedreglen, at der ikke skattemæssigt er fradrag for købet, og den købende virksomhed risikerer at skulle betale momsen af varekøbet mv., hvis sælger ikke har betalt denne (solidarisk hæftelse).

Hvad er digital betaling?

Ved digital betaling forstås eksempelvis betaling:

  • Fra konto til konto
  • Med betalingskort
  • Via netbank
  • Af indbetalingskort på posthuset eller i banken.

Betaling med checks

Betaling med checks sidestilles med kontant betaling. SKAT her imidlertid meddelt, at såfremt der er sket betaling med checks i perioden 1. juli – 14. november 2012 godkendes det som digital betaling.

Fra 15. november 2012 er betaling med checks ubetinget at sidestille med kontant betaling, også selv om der er tale om en crosset check.

Byttehandel, modregning og mellemregningskonti

Betaling, der sker ved byttehandel, modregning eller via mellemregningskonti sidestilles med digital betaling, og der skal derfor ikke ske indberetning af købet til SKAT, jf. i det følgende om fradrag for varekøb, der er betalt kontant. Men sker der i disse tilfælde en restbetaling, er restbeløbet omfattet af kravet om digital betaling.

Køber virksomheden en maskine til 300.000 kr., og forhandleren tager en gammel maskine i bytte til en værdi af 100.000 kr., skal byttesummen på 200.000 kr. betales digitalt.  Er byttesummen mindre end 10.000 kr. inklusive moms, er der ikke noget krav om digital betaling.

Kan virksomheden alligevel få fradrag for varekøbet mv., hvis betalingen ikke sker digitalt?

Virksomheden kan få skattemæssigt fradrag for varekøbet mv. og undgå at hæfte for leverandørens moms, selv om købet betales kontant eller med check. Men i så fald skal den købende virksomhed foretage indberetning til SKAT på TastSelv senest 14 dage efter betalingen, dog senest én måned efter fakturaens modtagelse.

Årets julegave til medarbejderne

Hvornår er julegaven skattefri?

Gaver fra arbejdsgiver til medarbejder er normalt skattepligtige og beskattes på samme måde som løn.

Smågaver fra arbejdsgiveren

Mindre personalegoder og gaver fra arbejdsgiveren beskattes kun, hvis årets samlede gaver overstiger 1.000 kr. (skattefri bagatelgrænse i 2012). Den skattefri bagatelgrænse omfatter mindre gaver og påskønnelser i form af eksempelvis blomster, vin og chokolade. Hvis den samlede værdi af årets gaver overstiger 1.000 kr., er medarbejderen skattepligtig af det fulde beløb og ikke kun af den del, der ligger ud over bagatelgrænsen.

Har en medarbejder modtaget gaver fra arbejdsgiveren i årets løb for eksempelvis i alt 1.200 kr., er udgangspunktet, at det skattepligtige beløb udgør 1.200 kr., da bagatelgrænsen er overskredet. Men udgør julegavens værdi 700 kr. ud af det samlede beløb på 1.200 kr., er julegaven skattefri, og det skattepligtige beløb udgør derfor 500 kr.

Har julegaven derimod en værdi på 900 kr., og har medarbejderen modtaget andre smågaver fra arbejdsgiveren til en samlet værdi på 600 kr., er medarbejderen skattepligtig af 1.500 kr. Er der ikke modtaget andre gaver end julegaven til en værdi af 900 kr., er denne skattefri, da beløbsgrænsen på 1.000 kr. dermed ikke er overskredet.

Den sikre vej frem til skattefrihed for årets julegave er, at værdien maksimalt er 700 kr., da der ofte vil være smågaver mv., der falder ind under bagatelgrænsen på 1.000 kr.

Julegave i form af kontanter, gavekort eller naturalier

Kontanter og gavekort er skattepligtige uanset beløbets størrelse. Et gavekort til medarbejderne kan dog være skattefrit, hvis gavekortet højst har en værdi på 700 kr. og et begrænset anvendelsesområde.

Fra praksis kan nævnes følgende eksempler, hvor gavekortet mv. er blevet sidestillet med en naturaliegave og dermed skattefrit, da værdien ikke oversteg 700 kr.:

  • Medarbejderen havde mulighed for at vælge mellem 25 forskellige gaver via internettet. Arbejdsgiveren havde på forhånd udvalgt de 25 gaver.
  • Et gavekort til en bestemt restaurant. Gavekortet gav medarbejderen ret til at vælge mellem 3 forskellige menuer.
  • Et oplevelsesbevis, der gav adgang til én hotelovernatning for to personer inklusive morgenmad alternativt to overnatninger på en campingplads. Oplevelsesbeviset kunne benyttes på en lang række hoteller og campingpladser.

Fælles for alle de nævnte eksempler er, at gavekortet mv. ikke kunne ombyttes til kontanter.

Selv om gavekortet ikke kan ombyttes til kontanter viser praksis dog, at ikke alle gavekort, hvor der kan vælges mellem forskellige naturalier, er skattefri efter den særlige julegaveregel.

I en konkret sag påtænkte en virksomhed at give medarbejderne et gavekort med en værdi på maksimalt 700 kr. Medarbejderen kunne på en hjemmeside vælge mellem en bred vifte bestående af gaver i form af mad, drikke, restaurationsbesøg, kro- og hotelophold, wellness, adgang til diverse sportsaktiviteter mv. Flere gavekort kunne anvendes samlet til en enkelt aktivitet. Her var viften for bred, og Skatterådet udtalte, at gavekortet var skattepligtigt for medarbejderen, selv om beløbsgrænsen på 700 kr. ikke blev overskredet.