Beskatning af lejligheder i Frankrig

Byretsdom resulterer i beskatning af hovedaktionær

Byretten i Hjørring har afsagt en dom om beskatning af en hovedaktionær, der via et fransk selskab ejede to små lejligheder i Frankrig. Hovedaktionæren skulle beskattes efter sommerhusreglen, og SKAT kunne ændre hans indkomst 5 år tilbage.

Beskatning af boliger til rådighed

Sagen omhandler en hovedaktionær, der i 2001 flytter fra Danmark til Frankrig sammen med sin daværende ægtefælle, og bosætter sig i en lejlighed, som de har købt.

Hovedaktionærens danske selskab stifter et selskab i Frankrig, der køber en lejlighed i sommeren 2003 og igen en lejlighed i foråret 2004. De to lejligheder er beliggende i samme ejendom i en afstand af tre kilometer fra ægteparrets helårsbolig. Hver lejlighed er på 30-35 kvadratmeter.

Hovedaktionæren bliver skilt i foråret 2004 og flytter ind i den ene lejlighed, hvor han bliver boende til årets udgang. Primo 2005 vælger han igen at bosætte sig i Danmark.

I 2008 sælger det franske selskab de to lejligheder med fortjeneste, og selskabet bliver likvideret.

Parternes opfattelse

SKAT var af den opfattelse, at hovedaktionæren skulle beskattes af begge franske lejligheder fra og med 2005, og at fristen for forhøjelserne var 1. maj i det sjette år efter indkomstårets udløb, da der var tale om hovedaktionærforhold.

Fra hovedaktionærens side blev der fremsat flere anbringender for, at der ikke skulle ske beskatning, at der maksimalt kunne ske beskatning af den ene lejlighed (den anden var umøbleret), og såfremt der skulle ske beskatning, var det reglerne om helårsbeboelse, der skulle anvendes og ikke sommerhusreglen (16,25 % af ejendommens værdi pr. år).

Byretsdommen

Byretten fastslog, at:

 • Hovedaktionæren skulle beskattes af begge lejligheder ud fra en rådighedsbetragtning
 • Beskatningen skulle ske efter sommerhusreglen med 16,25 % pr. år
 • SKATs frister for forhøjelse af indkomsten var overholdt.

Som byrettens dom og praksis på området i øvrigt viser, er det næsten umuligt for hovedaktionærer at undgå beskatning ud fra en rådighedsbetragtning, når det af dem ejede selskab ejer en bolig. Heller ikke hovedaktionærens påstand om beskatning efter reglerne om helårsboliger vandt gehør for byretten.

Byretten udtaler, at selv om boligerne var beliggende i et boligkompleks med helårsboliger (de franske regler sondrer ikke mellem helårsboliger og fritidsboliger), skulle beskatning ske efter sommerhusreglerne, da de ikke efter indtræden af fuld dansk skattepligt havde været anvendt som helårsbolig,

Årsopgørelsen for 2014

Mandag den 9. marts kan du tjekke årsopgørelsen

Mandag den 9. marts 2015 kan cirka 4,4 mio. danske skatteydere se deres årsopgørelse for 2014 på www.skat.dk/TastSelv Borger.

Visse tal fra forskudsopgørelsen er overført til årsopgørelsen

Som noget nyt har SKAT automatisk overført visse oplysninger fra forskudsopgørelsen til årsopgørelsen. Der kan være tale om såvel indtægter som fradrag.

Man har pligt til at tjekke om oplysningerne på årsopgørelsen er korrekte. Da der kan være sket automatisk overførsel af visse indtægter og fradrag fra forskudsopgørelsen til årsopgørelsen, er det i år endnu vigtigere at være omhyggelig med at tjekke tallene.

Befordringsfradraget vil i mange tilfælde være overført til årsopgørelsen, og det er jo ikke sikkert, at dageantallet for befordring anført i forskudsopgørelsen stemmer med det faktiske antal dage, der er kørt mellem hjem og arbejde. Derfor skal tallet rettes, hvis der er afvigelser.

På indtægtssiden kan eksempelvis lejeindtægter være overført, og her kan der naturligvis også være afvigelser.

Rettelser eller tilføjelser

Er tallene på årsopgørelsen korrekte, skal man ikke foretage sig noget. Eventuel overskydende skat vil blive indsat på NemKonto den 7. april 2015.

Rettelser og tilføjelser skal indtastes senest den 1. maj 2015. Indtastes ændringerne senest den 26. marts 2015, vil overskydende skat blive udbetalt den 7. april 2015.

Ved indtastning af ændringer kan man straks se den nye årsopgørelse.

Ingen årsopgørelse

Hvis man har en udvidet selvangivelse eller er gift med en person med en udvidet selvangivelse, er der ingen årsopgørelse at finde i TastSelv den 9. marts 2015. Denne persongruppe kan i stedet se en servicemeddelelse, som indeholder de oplysninger, som SKAT allerede er bekendt med.

Flere firmabiler til rådighed

Ingen mængderabat

Ved en sag ved byretten i Odense, blev spørgsmålet om rådighedsbeskatning af en hovedanpartshaver, der havde flere biler til disposition på samme tid, afgjort med et negativt udfald set fra hovedanpartshaverens side.

Sagen for byretten omhandlede en hovedanpartshaver, der drev en café i selskabsregi. Ved arbejdspladsen var der dårlige parkeringsmuligheder, hvorfor de omhandlede biler normalt var parkeret ved hovedanpartshaverens bopæl, herunder i en garage, som selskabet havde lejet af hovedanpartshaveren.

Sagen vedrørte indkomstårene 2007-2011, og drejede sig om mindst fem biler, heraf en på gule plader. Selskabet ejede dog ikke alle fem biler på én gang.

Det er ud fra sagens oplysninger svært at holde styr på, hvor mange biler selskabet ejede samtidigt. Men i 2007 ejede selskabet kun én bil, og denne blev hovedanpartshaveren beskattet af. For årene 2008-2010 blev hovedanpartshaveren beskattet af tre biler samtidig og i 2011 måske kun to biler.

Bilen på gule plader havde angiveligt været anvendt til en skitur syd på.

Afgørelsen

Byretten fandt, at idet der udelukkende var tale om biler, der var egnet til privat kørsel, og idet disse havde været parkeret på hovedanpartshaverens adresse, var der en formodning for, at disse også var til rådighed for hovedanpartshaveren private benyttelse. Denne formodning var ikke afkræftet ved fremlæggelse af kørselsregnskab eller lignende, og da der i øvrigt ikke var indgået en skriftlig aftale om, at bilerne udelukkende måtte benyttes til erhvervsmæssig kørsel, var det med rette, at der var sket beskatning af samtlige de biler, som selskabet var ejer af.

Heller ikke en påstand om, at én eller flere af bilerne i perioder havde været opmagasineret kunne formilde byretten, da praksis er, at bilen ikke må være indregistreret, hvis beskatning skal undgås.

Acontoskat for selskaber – 2015

Overblik over regler og muligheder

Ordinær acontoskat for selskaber betales i to rater i henholdsvis marts og november måned.

1. rate af acontoskatten skal betales senest den 20. marts 2015. Ud over betaling af den ordinære acontoskat er der mulighed for at foretage frivillig indbetaling af acontoskat. Ved frivillig indbetaling af acontoskat senest den 20. marts 2015 godskrives det indbetalte beløb 0,3 %.

Hvis den ordinære acontoskat ikke kan dække den faktiske skat, opstår der en restskat. En restskat for indkomståret 2015 skal betales den 20. november 2016 sammen med et ikke-fradragsberettiget restskattetillæg på 4,5 %. Frivillig indbetaling af acontoskat i perioden 21. marts 2015 – 20. november 2015 reduceres med 0,3 % af det indbetalte beløb.

Hvorvidt det kan betale sig at foretage frivillig indbetaling af acontoskat sker ved at sammenligne restskattetillægget på 4,5 % med selskabets lånerente eller den rente, selskabet får af en eventuel overskudslikviditet.

Restskattetillægget beregnet p.a. udgør 4,41 % før skat. Der kan derfor opstilles følgende retningslinjer for, om det kan betale sig at foretage frivillig indbetaling af restskat for indkomståret 2015:

 • Hvis selskabet har overskudslikviditet, der forrentes med mindre end 4,41 % p.a., opnås en rentefordel ved frivillig indbetaling af acontoskat.
 • Hvis selskabet har overskudslikviditet, der forrentes med mere end 4,41 % p.a., er det mest fordelagtigt at undlade indbetaling af frivillig acontoskat og i stedet betale restskatten, når den forfalder den 20. november 2016.
 • Hvis selskabets lånerente er mindre end 4,41 % p.a., opnås en rentefordel ved at foretage frivillig indbetaling af acontoskat.
 • Hvis selskabets lånerente er større end 4,41 % p.a., er det mest fordelagtigt at undlade frivillig indbetaling af acontoskat og i stedet betale restskatten, når den forfalder den 20. november 2016.

Indbetaling af frivillig acontoskat og nedsættelse af ordinær acontoskat

Selskabet har mulighed for at indbetale frivillig acontoskat. Dette gøres på følgende måde:

1. Log på TastSelv Erhverv.

2. Klik på Skat i menuen.

3. Klik på selskabsskat.

4. Klik på Acontoskat.

5. Klik på Indberet/Ændr ud for den rate, du ønsker at ændre.

6. Indberet, hvor meget selskabet ønsker at indbetale i frivillig acontoskat.

7. Betal derefter over Skattekontoen med den betalingslinje, som man finder på oversigtsbilledet under Acontoskat.

Er acontoskatteraten sat for højt, har selskabet mulighed for at sætte den ned på følgende måde:

1. Log på TastSelv Erhverv.

2. Klik på Skat i menuen.

3. Klik på Selskabsskat.

4. Klik på Acontoskat.

5. Klik på Indberet/Ændr ud for den rate, du ønsker at nedsætte.

Skattefri kørselsgodtgørelse og hovedaktionærer

Dokumentationskrav

Som følge af interessefællesskabet mellem hovedanpartshavere/hovedaktionærer og selskabet stiller domstolene strenge dokumentationskrav ved vurderingen af, om kørselsgodtgørelse opfylder betingelserne for skattefrihed.

Krav til afregningsbilag

Ved udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse skal der udarbejdes et afregningsbilag, som indeholder følgende oplysninger:

 • Medarbejderens navn, adresse og cpr-nummer
 • Kørslens erhvervsmæssige formål
 • Dato for kørslen
 • Kørslens geografiske mål med eventuelle delmål
 • Antal erhvervsmæssigt kørte kilometer
 • De anvendte satser for kørselsgodtgørelse
 • Beregning af kørselsgodtgørelsen.

Dette gælder ikke mindst, når det er hovedanpartshaveren eller hovedaktionæren, der selv skal kontrollere sit eget afregningsbilag. Hvis afregningsbilagene ikke opfylder de stillede krav, er konsekvensen, at samtlige udbetalte godtgørelser er skattepligtige.

Domstolspraksis

I begyndelsen af 2010 var der en sag for byretten, hvor SKAT havde anset samtlige de udbetalte kørselsgodtgørelser til hovedanpartshaveren for skattepligtige. Afregningsbilagene opfyldte ikke de gældende krav for udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse.

På afregningsbilagene var ikke anført, hvilke kunder hovedanpartshaveren besøgte, ligesom kundens adresse heller ikke var anført. I flere tilfælde manglede endvidere oplysninger om kørslens erhvervsmæssige formål. Endelig var hovedanpartshaverens navn, adresse og cpr-nummer ikke anført på afregningsbilagene.

Byretten fandt dog, at hovedanpartshaveren for retten havde bevist, at han i et ikke ubetydeligt omfang havde anvendt egen bil til erhvervsmæssig kørsel for selskabet. Byretten hjemviste sagen til fornyet behandling ved SKAT med henblik på at fastsætte, hvor stor en del af den udbetalte kørselsgodtgørelse der var henholdsvis skattefri og skattepligtig.

Men nej, sådan skulle det ikke være. SKAT valgte at indbringe sagen for Vestre Landsret.

Landsretten udtalte, at der som følge af interessefællesskabet mellem hovedanpartshaveren og selskabet stilles strenge dokumentationskrav ved vurderingen af, om kørselsgodtgørelse opfylder betingelserne for skattefrihed. Da afregningsbilagene ikke opfyldte de gældende krav, var de udbetalte kørselsgodtgørelser fuldt ud skattepligtige, selv om parterne var enige om, at hovedanpartshaveren havde kørt erhvervsmæssigt for selskabet.

Østre Landsret har netop afsagt en dom om samme problemstilling.

Landsretten udtalte, at der som følge af interessefællesskabet stilles skærpede krav til dokumentationen for, at betingelserne for at udbetale kørselsgodtgørelse skattefrit er opfyldt. De i sagen fremlagte ugesedler var ikke tilstrækkelig dokumentation, idet specifikationskravene i de gældende regler ikke var opfyldt. Samtlige de udbetalte kørselsgodtgørelser var dermed skattepligtige.

Ved udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse – ikke mindst til hovedanpartshavere og hovedaktionærer – skal der laves et afregningsbilag, der indeholder alle de krævede oplysninger.

Indberetning af fradrag

Husk at indtaste på TastSelv!

For mange personer er de fleste oplysninger til selvangivelsen indberettet til SKAT. På baggrund af disse oplysninger laver SKAT en årsopgørelse, som kan ses i den personlige skattemappe på www.skat.dk/TastSelvBorger.

Årsopgørelsen for 2014 kan ses i den personlige skattemappe fra og med den 9. marts 2015. Det er først fra dette tidspunkt, at man kan indberette manglende fradrag mv. Hvis de manglende oplysninger indtastes inden den 27. marts, kommer de med på den første årsopgørelse.

Overskydende skat indsættes på Nemkonto den 7. april.

Fradrag for renteudgifter af privat gæld

Det er en betingelse for at få fradrag for renter af privat gæld, at man til SKAT oplyser cpr.nr. på långiver. Når man foretager indtastning af sådanne renteudgifter (rubrik 44), skal der samtidig ske indtastning af cpr.nr. på långiver.

Fradrag for hustru- og børnebidrag

Fradrag for underholdsbidrag forudsætter, at SKAT kender cpr.nr. på modtageren. Sker opkrævningen af underholdsbidrag via Udbetaling Danmark, er der sket indberetning til SKAT. Er dette ikke tilfældet, skal bidragsyderen i forbindelse med indtastning af fradraget (rubrik 56) oplyse cpr.nr. på modtager.

BoligJobordningen

Betalte lønudgifter, der berettiger til fradrag efter BoligJobordningen, skal også indtastes på SKATs hjemmeside i TastSelv under Indberet servicefradrag. Det indtastede fradrag overføres til årsopgørelsen. For at få fradrag skal arbejdet være udført i 2014 og betalt elektronisk senest den 28. februar 2015.

Elektronisk regnskabsmateriale

Reglerne for opbevaring i udlandet lempes

Fra den 1. marts 2015 vil elektronisk opbevaring af regnskabsmateriale i udlandet være tilladt uden forudgående ansøgning eller anmeldelse til offentlige myndigheder.

Hidtil har hovedreglen været, at regnskabsmateriale skal opbevares her i landet. Erhvervsstyrelsen har i særlige tilfælde – og efter forudgående dispensationsansøgning – tilladt, at regnskabsmateriale kunne opbevares i udlandet.

Betingelser

De nye muligheder for elektronisk opbevaring af regnskabsmateriale i udlandet er forbundet med visse betingelser som alle skal være opfyldt:

 1. Regnskabsmaterialet skal opbevares i overensstemmelse med bogføringslovens almindelige regler (eksempelvis krav til registrering, dokumentation og opbevaringsperiode).
 2. Der skal til enhver tid kunne gives adgang til materialet her i landet (enten i elektronisk form eller på papir).
 3. Systembeskrivelser og adgangskoder skal opbevares i Danmark (således at offentlige myndigheder kan skaffe sig adgang til det materiale, som er opbevaret i udlandet).
 4. Regnskabsmaterialet skal kunne udskrives i klarskrift eller stilles til rådighed i et anerkendt filformat (der skal kunne udskrives på papir eller microfilm, og filformatet kan eksempelvis være xml, csv eller lignende).

Ved opfyldelse af ovenstående betingelser slipper virksomhederne fremover for bøvlet med at indhente tilladelse til at opbevare regnskabsmaterialet i udlandet.

Papirform

De begrænsninger, der i dag eksisterer for så vidt angår opbevaring af regnskabsmateriale på papir, videreføres uændret. Det betyder, at regnskabsmateriale på papir for indeværende og forrige måned kan opbevares i udlandet, ligesom interne og eksterne bilag for aktiviteter i udlandet kan opbevares i det pågældende udland i hele opbevaringsperioden på 5 år. Desuden kan virksomheden opbevare alt øvrigt regnskabsmateriale for sine udenlandske aktiviteter i det pågældende udland for indeværende og de 3 seneste kalendermåneder.

For så vidt angår opbevaring af regnskabsmateriale i Finland, Island, Norge eller Sverige er de nuværende regler (jf. den særlige bekendtgørelse herom) nu indsat direkte i bogføringsloven. Regnskabsmateriale kan således helt generelt opbevares i de pågældende lande. For regnskabsmateriale i papirformat i udlandet, gælder ovenstående betingelser i nr. 1 og 2.

Det skal understreges, at det forhold, at regnskabsmateriale i papirform som udgangspunkt skal opbevares i Danmark, ikke betyder, at bogføringen skal ske her i landet. Virksomheden skal blot overholde kravet om at opbevare regnskabsmaterialet her i landet.

Husk dispensationen frem til 1. marts 2015

Frem til ikrafttrædelsen af de nye regler skal der fortsat søges om dispensation efter de nuværende regler. Vi har tidligere her på hjemmesiden omtalt dispensationsmulighederne samt vejledningen til brug for dispensationsansøgning.

Nye moms- og afgiftsregler

Fra den 1. januar 2015 gælder en række nye regler

Følgende moms- og afgiftsregler er ændret fra den 1. januar 2015:

EU-afhentningskøb
Kravene til dokumentation for momsfrit salg til virksomheder i andre EU-lande er skærpet i de tilfælde, hvor køber selv er ansvarlig for transporten (afhentningskøb), og hvor sælger kræver fuld betaling før eller i forbindelse med afhentning af varerne (kontant, herunder med kreditkort, dankort mv.).

De skærpede krav vedrører dokumentationen for:

 • Forsendelsen eller transporten af varerne til det andet EU-land
 • Købers eller købers repræsentants identitet, herunder verifikation af købers momsnummer.

Såfremt sælger ikke overholder dokumentationskravene, kan SKAT opkræve 25 % dansk moms af salget.

Elektroniske tjenesteydelser
Momsbeskatningsstedet for elektronisk leverede tjenesteydelser til privatpersoner i andre EU-lande ændres fra at være det land, hvor leverandøren er etableret, til at være det land, hvor kunden er etableret.

Danske virksomheder, der leverer elektroniske tjenesteydelser til privatpersoner i andre EU-lande, skal derfor fra den 1. januar 2015 momsregistreres og indberette moms i samtlige de EU-lande, hvor virksomheden har kunder.

Alternativt kan virksomheden tilmelde sig SKATs nye indberetningssystem, kaldet One Stop Moms.

Hotelmoms
Fradragsretten for moms af hoteludgifter forhøjes fra 75 % til 100 % af momsbeløbet.

Godtgørelse af elafgift
Elafgiften stiger i 2015 til 87,80 øre/kWh. Det godtgørelsesberettigede beløb for elektricitet anvendt til procesformål vil i 2015 udgøre 87,40 øre/kWh.

Såfremt elektriciteten anvendes til rumvarme, varmt vand eller komfortkøling (aircondition), kan der i 2015 opnås godtgørelse af 49,80 øre/kWh, dog kun såfremt der sker måling af elforbruget.

Godtgørelse af olie-, kul-, og gasafgift
Olie-, kul-, og gasafgiften nedsættes i 2015. Det godtgørelsesberettigede beløb for olie, kul og gas anvendt til procesformål vil i 2015 udgøre afgiften med en reduktion svarende til EU’s minimumsafgift på 4,5 kr./GJ.