Bogholderseminar 2021

Vi har hermed fornøjelsen af at invitere dig til vores årlige bogholderseminar, som afholdes torsdag d. 9. december.
På seminaret bliver du informeret om dagligdagen med den ”nye” ferielov, får en ajourføring på seneste nyheder indenfor skat og moms og bliver opdateret omkring Corona-hjælpepakker.

Seminaret er gratis og bliver afholdt i respekt for de på tidspunktet gældende Corona-regler.

Tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet via vores hjemmeside: https://sr.dk/tilmelding/

Vi glæder os til at se dig.

Invitation til ELP informationsmøde

PGA. DEN AKTUELLE CORONA-SITUATION ER MØDET DESVÆRRE UDSAT INDTIL VIDERE

Sønderjyllands Revision inviterer til et uforpligtende infomøde om ”Virksomhedsledelse i praksis”

Sted: Jyllandsgade 28, 6400 Sønderborg

Tilmelding: Det er gratis at deltage, og pladser tildeles efter først-til-mølleprincippet.

 

På infomødet kan du høre mere om uddannelsen ”Virksomhedsledelse i praksis” (også kaldt ELP / Effektiv Leder Proces), hvor der med udgangspunkt i de mest succesrige virksomheder i verden bliver set på, hvordan udfordringer gennem tiderne er blevet tacklet.

Årsagen til de store virksomheders succes er ikke nødvendigvis, at de er mere engagerede, mere intelligente, arbejder mere eller har flere penge.

Den egentlige forskel er, at de gør tingene på en smartere og mere systematisk måde.

Indlægget vil fokusere på de 4 essentielle områder, der udgør hele forskellen. Her vil vi introducere dig for ELP, som bygger på disse teorier og praktisk anvendelige værktøjer.

Modulerne strækker sig over 5 uger. Kurset afholdes hos Sønderjyllands Revision, Jyllandsgade 28, Sønderborg.

Kursusprisen er 8.000 kr. for første deltager og 4.000 kr. pr. efterfølgende deltager fra samme virksomhed. Priserne er ekskl. moms og inkl. forplejning.

Brush-up møde

Den 10. december 2020 holder vi et seminar i Rødekro og Sønderborg

På seminaret vil du blive orienteret om indefrysning af feriepenge, Corona-hjælpepakker seneste nyt indenfor skat, moms og afgifter.

Det er ganske gratis, og tilmelding foregår via dette link:

Tilmelding til seminar – Sønderjyllands Revision

Du er velkommen til at tilmelde flere deltagere.

Lovforslag om medarbejderaktier

Skatteministeren har fremsat et lovforslag, der øger muligheden for tildeling af skattebegunstigede medarbejderaktier, når der er tale om en ny og mindre virksomhed.

Medarbejderaktier – gældende regler

Hovedreglen er, at medarbejdere, der tildeles aktier i arbejdsgiverselskabet mv., er skattepligtige af aktiernes værdi som yderligere løn.

Når en række betingelser er opfyldt, kan arbejdsgiveren tildele såkaldte skattebegunstigede medarbejderaktier. Det betyder, at medarbejderen ikke skal beskattes på tidspunktet for tildelingen af aktierne, selv om disse tildeles medarbejderen uden betaling eller til en lavere kurs end den reelle værdi.

Læs mere her

Aldersopsparing

Fra og med 1. januar 2021 er det ikke længere muligt at købe unoterede aktier mv. for indestående på en aldersopsparing. Allerede foretagne investeringer skal afvikles senest den 30. juni 2021.

Puljepensionsbekendtgørelsen

Den såkaldte puljepensionsbekendtgørelse giver mulighed for at placere rate-, kapital- og aldersopsparingsmidler i unoterede aktier, anparter mv. og i andele i alternative investeringsfonde.

Puljebekendtgørelsen blive ændret, således at der fra og med den 1. januar 2021 ikke længere er mulighed for at erhverve unoterede aktier, anparter mv. for indestående på aldersopsparingskonti.

Det nytter ikke noget at foretage køb af unoterede aktier, anparter mv. for aldersopsparingsmidler inden årets udgang, da allerede foretagne investeringer i sådanne værdipapirer skal afvikles inden 1. juli 2021.

Læs mere her

Beskatning af aktionærlån

Udlån til faderen var ikke omfattet af reglerne om beskatning af aktionærlån

Ved udlån mv. fra et selskab til en personlig aktionær, der har bestemmende indflydelse i det långivende selskab, skal låneprovenuet beskattes hos aktionæren. Ved afgørelsen af, om aktionæren har bestemmende indflydelse, medregnes aktier, der ejes af forældre, børn m.fl. Landsskatteretten har truffet en afgørelse, hvorefter udlån til en fader fra et selskab, der var ejet af datteren, ikke medførte beskatning af faderen efter reglerne om skattepligtige aktionærlån.

Læs mere her

Kontrolpakken

Bag denne noget diffuse titel gemmer sig en række ændringer til årsregnskabsloven, selskabsloven, revisorloven og enkelte andre love, som enten allerede er trådt i kraft eller har virkning fra 1. januar 2021.

”Pakken” blev vedtaget i Folketinget tilbage i maj måned 2020, og ifølge bemærkningerne til lovforslaget er det overordnede formål at sætte mere målrettet ind over for økonomisk svindel gennem en styrket kontrol på selskabs- og regnskabsområderne og derved også at understøtte skatteforvaltningens indsats mod skatteunddragelse.

Boligbeskatning

Et bredt flertal i Folketinget har i maj 2020 indgået en ny aftale om fremtidens boligbeskatning. Meningen med aftalen er at videreføre de forlig, der blev indgået i 2016 om et nyt ejendomsvurderingssystem og i 2018 om et nyt boligbeskatningssystem. Samtidig er der med den nye aftale tilført området flere midler, så stigningstakten på ejendomsskatterne og ejendomsværdiskatterne i overgangsperioden bliver lavere. Overgangsperioden er nu forlænget til 2024, hvor de nye permanente regler forventes at træde i kraft.

Læs mere her

I morgen er der atter en dag

Storm P citeres ofte for at have udtalt ”det er svært at spå – især om fremtiden”. Det falder ikke svært at tro, at han er ophavsmanden, men det er han faktisk ikke. Citatets ejermand står tilsyneladende hen i det uvisse …

Tager vi fra starten fat i det uvisse, har foråret 2020 vist os alle en brutal virkelighed, som kom helt bag på os – og i sommeren 2020 forekommer mange fremtidige forhold at være uvisse i et ubehageligt omfang.

Læs mere her