Exitbeskatning af aktier

De danske regler strider mod EU-retten

Ved flytning til udlandet skal der opgøres en fortjeneste på aktier på tidspunktet for ophør af fuld dansk skattepligt, herunder skift af skattemæssigt domicil.

Hovedreglen er, at denne beskatning af en urealiseret aktieavance kun gælder, når personen har været fuld skattepligtig til Danmark i mindst 7 år, inden for de seneste 10 år, forud for ophøret af den fulde danske skattepligt, og aktiernes kursværdi udgør mere end 100.000 kr. Der kan opnås rentefri henstand med fraflytterskatten (henstandssaldo), men der skal dog stilles sikkerhed, hvis personen bor uden for EU/EØS.

Den ved fraflytningen beregnede skat forfalder til betaling, når aktierne sælges. Men der skal også ske afdrag på henstandssaldoen ved følgende dispositioner:

 • Udlodning af udbytte
 • Andre udlodninger og dispositioner, der reducerer aktiernes værdi.
 • Tildeling af fondsaktier, tegning af aktier til favørkurs og eftergivelse af gæld
 • Aktionærlån

Anmodning fra Kommissionen

Europa-Kommissionen mener, at de danske regler om beskatning af aktier er mere vidtrækkende end, hvad der er nødvendigt for at forhindre skatteundgåelse.

Reglerne er derfor i strid med princippet om fri bevægelighed for personer og kapital.

Derfor har kommissionen anmodet Danmark om at ændre de gældende regler inden for to måneder, så de danske regler ikke er i strid med EU-retten.

Det synes ganske givet, at der lovgivningsmæssigt ikke vil ske en afskaffelse af reglerne om fraflytningsbeskatning, men kun en tilpasning af reglerne.

FACITlisten 2012/2013

Overblik over beløbsgrænser og skattesatser

FACITlisten indeholder alle de væsentlige beløbsgrænser og skattesatser for 2012 og 2013.

FACITlisten giver endvidere en kortfattet beskrivelse af en række skatterelaterede emner for personer, virksomheder og selskaber, fonde og foreninger m.v.

Endelig findes der sidst i FACITlisten en skattekalender for 2013.

Klik her for at hente FACITlisten

Personalegoder 2013

Skatte- og momsmæssig behandling af personalegoder

Personalegoder er reelt løn, der blot udbetales i naturalier.

Derfor er udgangspunktet også, at den skattepligtige værdi af personalegoder er markedsværdien. Dette udgangspunkt fraviges for en lang række personalegoder, hvilket følger af henholdsvis lovgivning og praksis.

Skattemæssigt kan personalegoder opdeles i fem kategorier:

• Beskatning af markedsværdien
• Beskatning efter standardsatser
• Skattefri personalepleje
• Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder
• Bagatelgrænse for mindre personalegoder.

I publikationen ser vi nærmere på disse fem kategorier, ligesom vi også ser nærmere på kravene til de såkaldte “bruttotrækordninger”.

Momsregistrerede virksomheder har som hovedregel ret til momsfradrag for indkøb af varer og ydelser, der anvendes til virksomhedens momspligtige aktiviteter.

Sidst i publikationen beskrives de vigtigste fradragsregler for en virksomheds indkøb af personalegoder til medarbejderne, herunder udgifter til anskaffelse og drift af biler.

Klik her for at hente publikationen

Energiafgift – airconditionanlæg

Lempede regler giver større mulighed for godtgørelse af afgifter

Folketinget har vedtaget en lempelse af reglerne for opgørelse af ikke godtgørelsesberettigede energiafgifter vedrørende airconditionanlæg for virksomheder, som anvender ”kvadratmeterreglen”.

Lempelsen giver mulighed for at opnå en større godtgørelse fremover. Herudover giver lempelsen mulighed for tilbagebetaling af energiafgifter med virkning fra den 1. januar 2010, såfremt en virksomhed hidtil har anvendt ”kvadratmeterreglen”.

Betingelser

Momsregistrerede virksomheder kan som udgangspunkt få godtgjort energiafgifter til såkaldte procesformål på følgende betingelser:

 • Energien skal være forbrugt af virksomheden
 • Momsen på energiforbruget skal være fradragsberettiget
 • Energien må ikke være anvendt til motorbrændstof
 • Energien må som hovedregel ikke være anvendt til varme, varmt vand eller komfortkøling (aircondition). Reglen om, at energien som hovedregel ikke må være anvendt til aircondition, blev indført med virkning fra den 1. januar 2010.

Såfremt den samme energikilde anvendes til både godtgørelsesberettigede procesformål og ikke godtgørelsesberettiget aircondition (eller varme), skal der som udgangspunkt ske måling af energiforbruget.

Airconditionanlæg

Med virkning fra den 1. januar 2012 har alle momsregistrerede virksomheder, som foretager måling af energiforbruget, herunder også liberale erhverv kunnet få godtgjort en del af elafgiften af elektricitet til aircondition (og varme). Godtgørelsen ydes med følgende satser:

Godtgørelse    2012  2013  2014  2015
Godtgørelse af elafgift Øre/kWh  11,80  41,30  42,00  42,90

Virksomheder, som ikke foretager måling af energiforbruget, har i stedet mulighed for at opgøre det ikke godtgørelsesberettigede forbrug ved at anvende en standardsats på 10 kr. pr. m2 pr. måned i de lokaler, hvor der anvendes aircondition (eller varme). Hidtil har virksomhederne skulle anvende denne standardsats i alle årets 12 måneder.

Lempelse

Der er nu vedtaget en lempelse for så vidt angår airconditionanlæg, der udelukkende producerer kulde fire måneder eller mindre i løbet af kalenderåret, og for hvilke standardsatsen på 10 kr. pr. m2 hidtil har været anvendt i alle årets 12 måneder. For sådanne airconditionanlæg er der nu mulighed for at anvende standardsatsen i kun fire måneder om året med henblik på opgørelse af det ikke godtgørelsesberettigede forbrug.

Virksomheden skal kunne fremlægge dokumentation for, at anlægget ikke anvendes i mere end fire måneder i løbet af kalenderåret. Virksomheder, der anvender standardsatsen på 10 kr. pr. m2 for både varme og aircondition vedrørende samme anlæg, skal fortsat anvende standardsatsen på 10 kr. pr. m2 i alle årets 12 måneder.

Den nye regel er indført med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2010. Dette giver virksomheder, der har anvendt standardsatsen i 12 måneder om året siden den 1. januar 2010 mulighed for at få tilbagebetalt afgift. Tilbagebetalingen skal ske via den almindelige momsangivelse senest den 30. juni 2013.

Opmagasineret bil

Undgå beskatning af fri bil

I 2009 tog Skatterådet stilling til beskatning af fri bil i en række sager, hvor en hovedaktionær eller hovedanpartshaver ønskede at undgå beskatning af fri bil.

I den ene sag var der tale om en hovedanpartshaver, som ønskede fri bil til rådighed i tidsrummet 1. marts – 31. oktober. I de øvrige fire måneder ville bilens nummerplader blive afmonteret og afleveret til forsikringsselskabet med den konsekvens, at der hverken skulle betales lovpligtig ansvarsforsikring eller kaskoforsikring (stilstandsforsikring).

Bilen ville i de fire måneder være parkeret i en aflåst parkeringskælder. Med henblik på at dokumentere, at bilen ikke blev benyttet i perioden, ville man indgå en aftale med Audi Danmark, der skulle bevidne kilometertællerens udvisende i stilstandsperioden.

Skatterådet fandt, at hovedanpartshaveren skulle beskattes af fri bil for hele året, da hovedanpartshaveren til enhver tid kunne opsige stilstandsforsikringen og dermed reelt havde rådighed over bilen hele året. Derimod kunne hovedanpartshaveren undgå at blive beskattet af fri bil i de fire måneder, hvis nummerpladerne blev afleveret på motorkontoret, da der så var tale om en uindregistreret bil.

Samme udfald fik de øvrige sager, som Skatterådet tog stilling til.

Ny byretsdom

En byret har nu afsagt dom i en sag om en opmagasineret bil.

Der var tale om et anpartsselskab, der i 2007 havde anskaffet en bil til 3,2 mio. kr. Bilen blev opmagasineret hos forhandleren i seks måneder i vinterhalvåret, og selskabet havde betalt for vinterklargøring i forbindelse med opmagasineringen samt tillige for selve opmagasineringen.

Hovedanpartshaveren havde afgivet en skriftlig erklæring til selskabet om, at bilen ikke var til rådighed i denne periode.

Byretten var af den opfattelse, at hovedanpartshaveren også skulle beskattes af fri bil i opmagasineringsperioden ud fra en rådighedsbetragtning. Hovedanpartshaveren kunne jo til enhver tid vælge at afhente/bruge bilen.

Så praksis på området er fortsat, at hovedaktionærer og hovedanpartshavere kun kan undgå beskatning af biler i sådanne situationer, hvis bilen afregistreres og nummerpladerne afleveres til SKAT.

Ændring af selskabsloven på vej

Erhvervsstyrelsen sender forslag i høring

Erhvervsstyrelsen har den 19. december 2012 sendt et forslag til ændring af selskabsloven i høring.

Høringsudkastet bærer arbejdstitlen “Ændringer i forbindelse med evaluering af selskabsloven m.v.”

Ud over det selskabsretlige område er også “lov om visse erhvervsdrivende virksomheder”, “årsregnskabsloven” og “lov om det Centrale Virksomhedsregister” omfattet af høringsudkastet.

Der er tale om et omfangsrigt forslag til ændringer, hvilket dog primært skyldes den lange række af tekniske ændringer og præciseringer, herunder sproglige justeringer, der er foretaget.

Væsentlige nyheder

De centrale nyheder i høringsudkastet er:

 • Nedsættelse af kapitalkravet for anpartsselskaber fra 80.000 kr. til 50.000 kr. For aktieselskaber fastsholdes kravet om 500.000 kr. i kapital.
 • Mulighed for at stifte et såkaldt “iværksætterselskab” uden minimumskapital.
 • Udfasning af muligheden for at stifte selskaber med begrænset ansvar (S.M.B.A.).
 • Nye regler om grænseoverskridende flytning af hjemsted.

Særligt om iværksætterselskaber

Det bliver efter forslaget muligt af stifte et anpartsselskab uden en minimumskapital.

Det såkaldte “iværksætterselskab” bliver først et rigtigt anpartsselskab, når der er opbygget en kapital på 50.000 kr. Kapitalen opbygges ved gennem en periode at hensætte 25 % af det årlige overskud.

Selskaberne kan ikke udbetale udbytte, før der er opbygget en kapital på 50.000 kr.

Ikrafttrædelse mv.

Høringsfristen udløber den 25. januar 2013

Forslaget forventes fremsat i Folketinget i slutningen af februar 2013.

Dagsbevis til privat kørsel i gulpladebil

Ingen beskatning af værdi af fri bil

Fra den 1. januar 2013 er det muligt at køre privat i gulpladebiler mod køb af et dagsbevis. Dagsbeviset betyder, at der ikke skal ske beskatning af fri bil. Der kan højst købes 20 dagsbeviser pr. bil pr. kalenderår.

Et dagsbevis giver ret til at køre privat i en gulpladebil med en totalvægt på op til 4 ton:

 • Hvert dagsbevis gælder i ét døgn fra kl. 00.00 til 23.59
 • Dagsbeviset skal købes mindst 1 time før den private kørsel påbegyndes
 • Dagsbeviset skal medbringes i bilen enten i form af en printet kvittering eller elektronisk.

Som indtastningen er lavet på SKATs hjemmeside, er der tale om et dagsbevis og ikke et døgnbevis. Det betyder, at hvis en medarbejder eller indehaver af virksomheden skal bruge gulpladebilen til at flytte i om lørdagen, er det ikke muligt at købe eksempelvis et dagsbevis fra fredag kl. 16.00 til lørdag kl. 15.59. Ønsker medarbejderen/indehaveren at køre privat i bilen fra fredag til lørdag, skal der købes to dagsbeviser, selv om låneperioden er under 24 timer.

Betaler arbejdsgiveren dagsbeviset for en medarbejder, der skal bruge bilen til privat kørsel, er medarbejderen skattepligtig af dagsbevisets købspris, og arbejdsgiveren skal ved næste lønudbetaling indeholde AM-bidrag og A-skat af beløbet.

Priser på dagsbeviser

Totalvægt højst 3.000 kg Totalvægt 3.001-4.000 kg
Virksomheden har trukket hele momsbeløbet fra ved køb/leje Dagsbevis: 225 kr. Dagsbevis: 185 kr.
Virksomheden har ikke trukket hele momsbeløbet fra ved køb/leje Dagsbevis: 185 kr. Dagsbevis: 185 kr.

 

Køb af dagsbevis

Et dagsbevis købes på SKATs hjemmeside enten som privatperson eller som virksomhed.

Privatpersoner

 1. Log på TastSelv Borger med NemID
 2. Vælg Motorregistret
 3. Vælg Dagsbevis
 4. Udfyld felterne i systemet
 5. Print kvitteringen, eller overfør den til et elektronisk medie, som medbringes på køreturen.

Virksomheder

 1. Log på TastSelv Erhverv med digital signatur
 2. Vælg Motorregistret
 3. Vælg Dagsbevis
 4. Udfyld felterne i systemet
 5. Print kvitteringen, eller overfør den til et elektronisk medie, som medbringes på køreturen.

Dagsbeviset betales med dankort. Købte dagsbeviser kan ikke refunderes eller flyttes til andre dage.

Moms

Der er ikke momsfradrag for udgiften til dagsbeviser.

For dagsbeviser til biler på 3.001-4000 kg skal virksomheden beregne en udtagnings-moms (moms af kostprisen for den private brug – bogføres som salgsmoms).

Servicetjek af hardware

Skal man tage temperaturen på hardwaren?

Bilen sendes til service. Tænderne kontrolleres med passende intervaller, og mange går efterhånden også til et årligt tjek hos lægen. Men hvad med virksomhedens centrale hardware (servere, UPS, switche, firewalls osv.)?

Nej, man sender ikke sin firewall med en fragtmand til “firewall-doktoren” blot for at konstatere, at den virker. Men ofte kan det være en god idé at have serviceaftale på udvalgte og centrale hardwareenheder. Altså lidt i stil med et abonnement til bilen hos Falck eller Dansk Autohjælp.

Opstår der en hardwarefejl i firewallen, backbone switchen eller en af harddiskene i en server, vil man kunne få hurtig assistance fra leverandøren. Det koster selvfølgelig nogle penge, men et nedbrud i en central enhed i netværket vil ofte betyde total nedetid for virksomhedens produktion, og dermed kan det sandsynligvis betale sig at være “forsikret” her imod.

Ofte kan der tilkøbes en ekstra servicefacilitet – et årligt tjek. Det giver kun mening på udvalgt hardware, men det er en god idé med et tjek af UPS (batteri-backup til f.eks. servere). Også selvom alle lamper altid lyser grønt. Man ved først om UPS’en virker perfekt, efter elektriciteten er forsvundet. Vi kender det fra bærbare computere: Når batteriet er 2-3 år, holder det ikke i så langt tid som det gjorde fra starten. Det er et faktum. selvom batteriet angivers som værende 100% opladet.

Derfor er det værd at overveje et årligt tjek af:

 • UPS
 • Brandslukningsanlæg
 • Køleanlæg

Det kan være en god idé at overveje et serviceabonnement på:

 • Servere, herunder harddiske
 • Firewall
 • Switche

Herudover kan det anbefales at have en aftale med en elektriker, som kan rykke ud med kort varsel. Et telefonnummer til vedkommende bør være tilgængeligt flere steder – herunder i “el-skabet”. Andre forhold kan naturligvis også være relevante, særligt hvis der er er tale om et større datacenter, der skal leve op til en Tier-klassificering.

Restskat og overskydende skat 2012

Undgå at betale renter af restskat

For at undgå at betale renter af restskat for indkomståret 2012 skal betaling ske inden nytår. Men mod betaling af en mindre dag til dag-rente, kan betaling af restskat også ske i perioden 1. januar 2013 – 1. juli 2013.

Restskat

Reglerne for beregning af renter og procenttillæg til restskat er som følger:

 • Hvis restskatten betales inden den 1. januar 2013, skal der ikke betales renter eller procenttillæg.
 • Hvis restskatten betales i perioden 1. januar – 1. juli 2013, skal der betales en dag til dag-rente.
 • Hvis restskatten først bliver betalt efter den 1. juli 2013, skal der betales et procenttillæg.

Betaling inden nytår

Der skal ikke betales hverken dag til dag-rente eller procenttillæg.

Ved betaling med dankort skal betaling ske senest klokken 20.45 den 31. december 2012. Betaling via netbank skal ske senest den 27. december 2012 og inden for bankens åbningstid.

Er man selvstændigt erhvervsdrivende og anvender virksomhedsskatteordningen, kan det skattemæssigt være en fordel at vente med at betale restskatten indtil 2013, mod betaling af en dag til dag-rente. Det skyldes, at frivillige indbetalinger af restskat i virksomhedsskatteordningen anses som private hævninger. Ved at afvente betaling til 2013 udskyder man beskatningen af det hævede beløb ét år, og man kan nøjes med at betale renter af skatten indtil den dag betaling sker.

Betaling i perioden 1. januar 2013 til 1. juli 2013

Ved indbetaling af restskat i perioden 1. januar 2013 til 1. juli 2013 skal der betales dag til dag-rente, og denne udgør 2,7 % p.a.  Dag til dag-renten kan ikke skattemæssigt fratrækkes.

Betales restskatten den 20. januar 2013, skal der betales rente for 20 dage. Udgør den forventede restskat eksempelvis 100.000 kr. beregnes renten således:

100.000 kr. x 2,7 % x 20/365 = 148 kr.

Viser det sig senere, at restskatten er større, kan der foretages yderligere indbetaling mod betaling af en dag til dag-rente. Indbetaling skal dog ske senest den 1. juli 2013.

Restskat, der ikke er indbetalt senest den 1. juli 2013

Er restskatten for indkomståret 2012 ikke indbetalt senest den 1. juli 2013, skal der ikke betales en dag til dag-rente men i stedet et procenttillæg. Procenttillægget udgør 4,7 %. Procenttillægget kan ikke skattemæssigt fratrækkes.

Hvis restskatten for indkomståret 2012 udgør 100.000 kr., indregnes 18.300 kr. med tillæg af 4,7 % eller i alt 19.160 kr. i forskudsskatten for indkomståret 2014. Den resterende restskat på 81.700 kr. med tillæg af 4,7 % eller i alt 85.540 kr. opkræves fordelt på tre rater i september, oktober og november 2013.

Overskydende skat

Ved udbetaling af overskydende skat for indkomståret 2012 får man et procenttillæg på 0,5 %. Der opnås ikke procenttillæg til overskydende skat, der skyldes frivillig indbetaling af restskat. Ved udbetaling af overskydende skat, hvor der er betalt en dag til dag-rente af beløbet, vil der sammen med udbetalingen af den overskydende skat ske tilbagebetaling af den betalte dag til dag-rente.

Mange vil allerede den 26. marts 2013 få udbetalt den overskydende skat. Husk at indtaste servicefradrag senest den 28. februar 2013, således at fradraget kommer med på den første årsopgørelse.

Selvstændigt erhvervsdrivende og andre, der anvender den udvidede selvangivelse, må vente lidt længere med at få overskydende skat udbetalt.

Revision i mindre virksomheder

Lempelse af revisionspligten

Folketinget har den 6. december 2012 vedtaget en række ændringer til årsregnskabsloven og revisorloven, der på to centrale områder lemper kravene til revision af mindre virksomheders årsregnskaber.

Først og fremmest indføres der nu mulighed for, at virksomheder i regnskabsklasse B kan vælge, at revisionen af årsregnskabet skal udføres efter en særlig erklæringsstandard.

Der lempes også i reglerne om fravalg af revision, således at holdingselskaber, der indgår i meget små koncerner, helt kan fravælge revision af årsregnskabet.

Udvidet gennemgang

Virksomheder i regnskabsklasse B får mulighed for at “tilvælge” revision efter en særlig standard. Standarden er endnu ikke offentliggjort, men bærer betegnelsen “Udvidet gennemgang af årsregnskaber”.

I stedet for at revisionen udføres i overensstemmelse med de internationale revisionsstandarder (ISA), vil det fremadrettet være muligt at anvende den særlige erklæringsstandard, der er tilpasset forholdene i mindre virksomheder.

Det er generalforsamlingen der beslutter, om årsregnskabet skal revideres efter den nye standard. Der skal ikke særskilt informeres om denne beslutning i eksempelvis årsrapporten. Der skal fortsat være anmeldt og registreret en revisor, der er enten statsautoriseret eller registreret (godkendt revisor).

Muligheden for at lade revisionen udføre efter den særlige erklæringsstandard gælder også for holdingselskaber, men ikke for erhvervsdrivende fonde.

Som nævnt er den endelige erklæringsstandard endnu ikke godkendt og offentliggjort. En udvidet gennemgang efter standarden vil tage udgangspunkt i et review efter den internationale standard om review – dvs. basere sig på forespørgsler og analyser. I tillæg hertil vil der skulle udføres en række supplerende handlinger, herunder:

 • Indhentelse af udskrifter fra tingbog, personbog og bilbog
 • Indhentelse af engagementsforespørgsler fra pengeinstitutter mv.
 • Indhentelse af advokatbrev
 • Indhentelse af dokumentation for, at indberettede AM-bidrag, A-skatter, merværdiafgifter og lønsumsafgifter er korrekt indberettet på baggrund af bogføringen

Holdingselskaber

I lighed med de gældende regler vil helt små virksomheder i regnskabsklasse B (balancesum på 4 mio. kr., nettoomsætning på 8 mio. kr., gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12) fortsat helt kunne fravælge revision af årsregnskabet.

Det nye er, at små holdingselskaber nu også får mulighed for at fravælge revision.

Betingelsen er, at holdingselskabet og de virksomheder der udøves betydelig indflydelse på, ikke tilsammen overskrider to af ovenstående størrelsesgrænser i to på hinanden følgende regnskabsår. Grænserne for fravalg af revision måles altså i forhold til hele koncernen og ikke alene i forhold til holdingselskabet.

Ikrafttrædelse

De nye regler træder i kraft 1. januar 2013.

Virksomheder, der ønsker at revisionen skal udføres i overensstemmelse med den særlige erklæringsstandard, skal foretage et tilvalg heraf på den førstkommende ordinære generalforsamling. Herefter vil det efterfølgende årsregnskab være underlagt revision efter den særlige erklæringsstandard.

For virksomheder med regnskabsår der starter 1. september 2012 eller senere, vil der således være mulighed for at anvende den nye form for erklæring allerede på det næste årsregnskab. Eneste krav er, at beslutningen om tilvalg af erklæringsydelsen foretages på den førstkommende ordinære generalforsamling efter 1. januar 2013.